Loading...
Yritys 2021-04-14T11:38:56+03:00

Yritys

PRT-Forest on 1968 toimintansa aloittanut, mekaaniseen puunjalostukseen erikoistunut konserni, jonka pääomistajana on teollisuusneuvos Veijo Sydänmetsän perhe. Konsernin toimialoja ovat puutaloteollisuus, valmistaloteollisuus, hirsitaloteollisuus , ikkuna- ja oviteollisuus sekä sahateollisuus. Konsernin emoyhtiö PRT-Forest Oy on konsernin hallintoyhtiö. Liiketoiminta on organisoitu kuudelle tytäryhtiölle, joilla on tehdasteollisuutta neljällä eri paikkakunnalla.

Rakenne

Jukkatalo Oy:n päätuotteita ovat elementtirakenteiset omakotitalot ja sen toimipaikkana on Pyhäntä. Pudasjärvellä sijaitseva Kontiotuote Oy valmistaa hirsirakenteisia omakotitaloja ja loma-asuntoja sekä julkisia rakennuksia. Lappli-talot Oy sijaitsee Torniossa ja sen pääliiketoimintaa on yksilöllisten omakotitaloelementtien valmistus. Pyhännällä Piklas Oy valmistaa ikkunoita ja ovia.

Tunnusluvut 2020

0 M€
Liikevaihto
0 M€
Käyttökate
0 M€
Liikevoitto
0 M€
Vienti
0 M€
Investoinnit
0 %
Liikevaihdon muutos
0 %
Sijoitetun pääoman tuottoaste
0 %
Omavaraisuusaste
0
Henkilöstö

Konsernin liikevaihdon kehitys M€

Konsernin liikevoiton kehitys M€

Konsernin henkilöstön kehitys

Konsernin käyttökatteen kehitys M€

Konsernin investointien kehitys M€

Lataukset

PRT-Forest Vuosikertomus 2020
PRT-Forest Oy yhtiöjärjestys
PRT-FOREST OY:N ASIAKASREKISTERIÄ KOSKEVA JULKINEN TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: PRT-Forest Oy
Osoite: Leiviskäntie 2, 92930 PYHÄNTÄ
Sähköpostiosoite: tietosuoja@prt-forest.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Sauli Sydänmetsä
Puhelinnumero: 040 755 8830
Sähköpostiosoite: sauli.sydanmetsa@prt-forest.fi

3. Rekisterin nimi
PRT-Forest Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Henkilötietoja käsitellään lakiin asiakassopimusten, -toimeksiantojen ja –tilausten toteuttamiseksi sekä asiakasviestinnän tarpeisiin.

Käsittelyn perusteena on kulloinkin vallitseva asiakassuhde sopimusten, tilausten tai toimeksiantojen pohjalta.

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat
⦁ Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
⦁ Yritysasiakkaan osalta yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
⦁ Laskutusta koskevat ohjeet
Asiakastiedot säilytetään pysyväisluontoisesti. Yhteyshenkilö voidaan muuttaa tai poistaa.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Julkiset rekisterit, rekisteröitävät henkilöt itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle järjestelmän ylläpitoa sekä taloushallinnon toteuttamista varten ja rekisterinpitäjällä on voimassa asianmukaiset tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen siirtoa koskevat sopimusehdot, joiden tarkoituksena on varmistaa yksityisyyden suojan toteutuminen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
⦁ Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
⦁ Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Liikenne on salattua. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
⦁ Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita ja lisäksi erikseen käsittelysopimuksella annettujen ohjeiden ja suojausvaatimusten toteuttamista.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tietojen poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista. Poistamista voivat rajoittaa lakisääteiset tai tekniset syyt säilyttää tietoa. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

PRT-FOREST OY:N TOIMITTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA JULKINEN TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: PRT-Forest Oy
Osoite: Leiviskäntie 2, 92930 PYHÄNTÄ
Sähköpostiosoite: tietosuoja@prt-forest.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Sauli Sydänmetsä
Puhelinnumero: 040 755 8830
Sähköpostiosoite: sauli.sydanmetsa@prt-forest.fi

3. Rekisterin nimi
PRT-Forest Oy:n toimittajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Henkilötietoja käsitellään lakiin rekisterinpitäjän ja toimittajan tai edustajan välisten sopimusten, toimeksiantojen ja tilausten toteuttamiseksi.

Käsittelyn perusteena on kulloinkin vallitseva suhde sopimusten, tilausten tai toimeksiantojen pohjalta.

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat
⦁ Toimittajan nimi ja yhteystiedot
⦁ Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
⦁ Laskutusohjeet
Tiedot säilytetään pysyvästi. Yhteyshenkilön nimi voidaan muuttaa tai poistaa.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Julkiset rekisterit, rekisteröitävät henkilöt itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle järjestelmän ylläpitoa sekä taloushallinnon toteuttamista varten ja rekisterinpitäjällä on voimassa asianmukaiset tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen siirtoa koskevat sopimusehdot, joiden tarkoituksena on varmistaa yksityisyyden suojan toteutuminen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
⦁ Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
⦁ Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Liikenne on salattu. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
⦁ Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita ja lisäksi erikseen käsittelysopimuksella annettujen ohjeiden ja suojausvaatimusten toteuttamista.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tietojen poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista. Poistamista voivat rajoittaa lakisääteiset tai tekniset syyt säilyttää tietoa. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

PRT-FOREST OY:N HENKILÖSTÖREKISTERIÄ KOSKEVA JULKINEN TIETOSUOJAN TOTEUTTAMISTA KOSKEVA SELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: PRT-Forest Oy
Osoite: Leiviskäntie 2, 92930 PYHÄNTÄ
Sähköpostiosoite: tietosuoja@prt-forest.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Jukka Uusitalo
Puhelinnumero: 040 5433 448
Sähköpostiosoite: jukka.uusitalo@prt-forest.fi

3. Rekisterin nimi
PRT-Forest-konsernin henkilöstörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Henkilötietoja käsitellään lakiin perustuvien työnantajatehtävien ja -velvollisuuksien täyttämiseksi, muiden työsuhteisiin liittyvien työnantajan tehtävien, kuten työsuhde-etujen, toteuttamiseksi sekä rekrytoinnissa.

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat
⦁ Työntekijöiden perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite ja muut yhteystiedot;
⦁ Mahdolliset lähiomaiset tiedot;
⦁ Tili- ja verokorttitiedot palkanmaksua ja verotusta varten;
⦁ Lomia, palkallisia ja palkattomia vapaita sekä sairauslomia koskevat tiedot;
⦁ Koulutus- ja kurssitiedot;
⦁ Ammattiyhdistyksen jäsenyydet, sairauslomatodistuksissa diagnoosit
⦁ Työntekijöiden ja työnhakijoiden työsuhdetiedot (kuten rekrytointiin liittyvät henkilöarvioinnit, kehityskeskustelutiedot, työsuhteen kestoa koskevat tiedot, koulutus-, kurssi-, poissaolo- ja lomatiedot);
⦁ Työntekijöiden tietoja säilytetään 10 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen, jollei lakisääteistä velvollisuutta pidempään säilytykseen ole. Työterveydestä toimitettavia palveluun liittyviä erittelyjä ei voi yhdistää työntekijään.
⦁ Rekrytoinnissa hakijat toimittavat hakemuksensa avoimina hakemuksina sähköpostilla ja tarvittavat tiedot, kuten koulutus- ja kurssitiedot, kerätään prosessin aikana. Rekrytoinnin tietoja säilytetään 6 kk hakemuspäivästä, jollei pidemmästä säilytyksestä ole erikseen sovittu. Jos rekrytointiprosessi johtaa työsuhteen syntymiseen siirtyvät rekrytoinnissa saadut tiedot osaksi työntekijän tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjän oma toiminta, rekisteröitävät henkilöt itse, mahdolliset henkilöarvioinnin toteuttajat, verokorttitiedot verottajan rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
⦁ Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti tarvittavassa laajuudessa viranomaisille ja yhteistyökumppaneille työsuhteisiin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden (muun ohella verotuksen) tai työnantajan myöntämien etuuksien (muun ohella eläke- ja muiden vakuutusten sekä työsuhde-etujen) toteuttamiseksi.
⦁ Uuden työntekijän osalta välttämättömät tiedot (kuten nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus) luovutetaan työterveyshuollolle palvelujen saatavuuden varmistamiseksi.
⦁ Rekrytoinnissa tietoja voidaan luovuttaa henkilöarvioinnin laatijoille hakijan suostumuksella.

8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää taloushallinnon järjestelmän osalta ylläpitoa varten EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle ja siirto on suojattu tietosuoja-asetuksen edellyttämillä sopimusehdoilla siten kuin artikla 46 edellyttää.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
⦁ Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, tarvittaessa erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
⦁ Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Liikenne on salattua. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
⦁ Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tietojen poistamista
Työntekijää koskevia tietoja ei poisteta.

1968
Veijo Sydänmetsä nimitettiin toimitusjohtajaksi 2.2.1968, sama päivä, jona Pyhännän Rakennustuote merkittiin kaupparekisteriin. Toiminta käynnistyy loma-asuntojen valmistuksella Kirkkoniemen teollisuusalueella Pyhännällä.

1970
Ensimmäiset omakotitalot toimitettiin.

1972
Omakotitaloista päätuote, nimeksi Jukka-talot.

1973
Sahateollisuusyhtiö Viiskasi Oy perustettiin tytäryhtiöksi turvaamaan raaka-aineen saantia.

1975
Pyhännän Einestuote Oy tulee tytäryhtiöksi osakepääoman korotuksella.

1976
Rakennuskartio Oy perustetaan rakennusurakointia harjoittavaksi tytäryhtiöksi.

1981
Pyhännän Einestuote Oy myytiin Oy Gustav Paulig Ab:lle.

1981
Viiskasi Oy fuusioitiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ön.

1981
Leiviskänkankaan teollisuusalueen rakentaminen Pyhännällä alkoi.

1982
Rakennuskartio Oy myytiin toimivalle johdolle.

1982
Ostettiin hirsirakenteita valmistava Kontiotuote Oy Pudasjärveltä.

1985
Uusi pienelementtitehdas rakennettiin Pyhännälle.

1986
Uusi saha rakennettiin Pyhännälle.

1989
Ostettiin Nordbergin sahan käyttöomaisuus Pyhäjärveltä.

1989
Liimapuutehdas ja suurelementtitehdas rakennettiin Pyhännälle.

1992
Mellano Oy aloitti toimintansa Lapinlahdella ostamalla Mellamino Oy:n oviliiketoiminnan ja käyttöomaisuuden.

1994
Ostettiin Lappli-Talot Oy Torniosta.

1998
Taloteollisuus yhtiöitettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ksi ja sahateollisuus sekä liimapuuteollisuus PRT-Wood Oy:ksi. Emoyhtiön uudeksi nimeksi otettiin PRT-Forest Oy.

2000
Ostettiin Kaluste Nuorikko Ky:n liiketoiminta ja käyttöomaisuus Pieksämäeltä ja fuusioitiin se Mellano Oy:ön.

2004
PRT-Wood Oy:ön kuulunut liimapuuteollisuus yhtiöitettiin PRT-Lami Oy:ksi.

2005
Pyhännän Rakennustuote Oy:ön kuuluva ikkunateollisuus yhtiöitettiin Piklas Oy:ksi.

2009
Pyhännän Rakennustuote Oy osti Jokeri Talot Oy:n Vieremältä.

2012
PRT-Lami Oy:n liimapuuliiketoiminta lakkautettiin ja yhtiö fuusioitiin Pyhännän Rakennustuote Oy:hyn.

2013
Jokeri Talot Oy:n valmistaloliiketoiminta Vieremällä lopetettiin.

2014
Pyhännän Rakennustuote vaihtoi nimensä Jukkatalo Oy:ksi. Uusi Pyhännän Rakennustuote Oy aloitti ammattilaisliiketoiminnan.

2015
Mellano keskitti toimintansa Lapinlahdelle. Lappli-Talot sulki Tornion talotehtaansa.

2016
Pyhännän Rakennustuote Oy osti Hartolan tehtaan. Päätös PRT-Wood Oy:n saha- ja jatkojalostusliiketoiminnan lopettamisesta.

2017
Lappli-Talot käynnisti tuotantotoiminnan Torniossa uudelleen. PRT-Wood Oy sahaustoiminnan lopettaminen Pyhännällä keväällä 2017. Kontio Hus AB perustettiin kesällä 2017.

2018
Pyhännän Rakennustuote Oy myi Hartolan tehtaan.

2019
Mellano Oy myytiin toimivalle johdolle

PRT-Forest Oy • Leiviskäntie 2 • 92930 Pyhäntä • www.prt-forest.fi • Y-tunnus 0189227-4